Guziki

Tryb działania

Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, określony jest w art.5 ust.7 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ), zgodnie z którą gmina jest organem prowadzącym w stosunku do placówek oświatowych.

Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. W dziale " Przedmiot działalności i kompetencje " określono podstawowe kategorie spraw, w których prowadzi się postępowanie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. W pozostałych sprawach Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Regulamin Rady Pedagogicznej dostępny jest w Menu Podmiotowym w dziale Rada Pedagogiczna.

Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał. Regulamin Rady Rodziców jest dostępny w Menu Podmiotowym w dziale Rada Rodziców.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-03-2016 - Edycja treści.

14-08-2015 - Edycja treści.

19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 560